Tập huấn phần mềm địa chính gCadas

Trong thời gian 03 ngày các học viên đã được hướng dẫn sử dụng và được trực tiếp thực hành về hồ sơ nghiệp vụ trên phần mềm. Phần mềm gCadas hỗ trợ địa chính 8 xã phường phối hợp Chi nhánh VPĐK Đất đai Thành Phố Bắc Kạn về việc thực hiện hồ sơ đăng ký cấp mới; Hồ sơ cấp đổi, cấp do thừa kế; Hồ sơ cấp chuyển nhượng, cấp tặng cho; Chỉnh lý biến động; Thống kê đất đai năm 2017.

Qua lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được quy trình, thực hiện nghiệp vụ phần mềm địa chính gCadas thuận tiện trong công tác chuyên môn tại các đơn vị xã, phường, chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dung đất và phòng Tài nguyên và Môi trường.