Thành phố Bắc Kạn đề ra nhiều giải pháp để xây dựng lực lượng DQTV địa phương vững mạnh toàn diện

   Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng DQTV, những năm qua, cơ quan quân sự các cấp ở thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, củng cố lực lượng DQTV rộng khắp, tổ chức lực lượng hợp lý, chất lượng cao, lấy xây dựng về chất lượng chính trị là chính, phát huy vai trò công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV. Đặc biệt là thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV bảo đảm có số lượng phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng, độ tin cậy về chính trị.

            Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV cũng hết sức được coi trọng, Công tác huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, chất lượng ngày càng cao, kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt yêu cầu, có trên 70% khá, giỏi. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV có nhiều đổi mới; hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nền nếp. Đại đa số cán bộ, DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao, phát huy tốt vai trò gương mẫu chấp hành, vận động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

            Mặc dù vậy, trong quá trình xây dựng lực lượng DQTV ở thành phố Bắc Kạn không phải là không có những khó khăn, trong đó phải kể đến đội ngũ cán bộ huấn luyện dân quân hầu hết đều chưa trải qua đào tạo nên trình độ, năng lực giảng bài và thực hành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác huấn luyện. Bên cạnh đó hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác huấn luyện cũng còn rất thiếu thốn. công tác bảo đảm tài liệu cho cán bộ các cấp nghiên cứu thực hành huấn luyện cũng rất khó khăn.

            Phát huy những kết quả đạt được, thành phố đã và đang tiếp tục có sự đổi mới phương thức tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác DQTV, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.