Thành phố Bắc Kạn hoàn thành việc tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc xã, phường

Kết quả cho thấy, việc tổ chức Đại hội MTTQVN tại các phường, xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn kiện, tổ chức thảo luận góp ý trong tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương và thống nhất quy trình hiệp thương cử các chức danh nhân sự trong nhiệm kỳ mới…Văn kiện trình tại Đại hội ngắn gọn nhưng đã đánh giá đúng kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, chương trình thống nhất hành động và công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong tình hình mới. Công tác hiệp thương cử ủy viên Uỷ ban MTTQVN các phường, xã đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết của nhân dân, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số lượng…

          Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 05/2019./.