Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Từ ngày 15- 22/10, thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 tại một số cơ quan, đơn vị và xã, phường trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố làm việc tại phường Sông Cầu

Đoàn đã tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, kết quả tự chấm điểm cải CCHC, xây dựng chính quyền điện tử năm 2020 và những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên hàng năm để đánh giá khách quan, toàn diện công tác CCHC, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, đề ra phương pháp khắc phục theo các nội dung lĩnh vực trong cải cách hành chính./.

Hoàng Thạc