Thành phố Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66% năm 2017

Năm 2016, thành phố Bắc Kạn đã tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng: Lồng ghép tuyên truyền công tác giảm nghèo trên phương tiện thông tin đại chúng, Phổ biến các chương trình, chủ trương chính sách của Đảng về phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 4,149 tỷ đồng. Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho 66 cán bộ làm công tác giảm nghèo Cung cấp dịch vụ khuyến nông – lâm – thủy sản, chuyển giao khoa học kỹ thuật cùng với các dự dán chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, trợ giúp pháp lý bảo hiểm y tế, cấp không sách, báo, một số loại tạp chí. Tạo việc làm cho 158 lao động, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 14/15 nhà ở trị giá trên 400 triệu đồng, hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, …Kết quả tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,2% xuống 2,88%, giảm 0,32%, (chỉ tiêu nghị quyết Thành ủy giao là 0,27%). Thực hiện giảm 29/30 hộ nghèo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2016.

Từ thực tế, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo có nguy cơ tăng và tái nghèo cao. Năm 2017, thành phố Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66% , thực hiện đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo tỉnh giao là 30 hộ. Biện pháp chủ yếu là kêu gọi sự vào cuộc từ cấp ủy chính quyền đến từng hộ dân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo phù hợp. tăng cường công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của nhân dân. Triển khai, phổ biến, áp dụng có hiệu quả các chính sách, cương trình dự án giảm nghèo. Đảm bảo tốt vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt giúp đỡ các hộ thoát nghèo tiếp tục phát triển ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững./.