Thành phố Bắc Kạn phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bắc Kạn luôn chú trọng về cả nội dung tuyên truyền cũng như việc thực hiện. Do đó, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng gia đình, thôn, bản… và đạt được những kết quả nhất định về cả 5 nội dung lớn của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng các thiết chế thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Cuộc vận động đã góp phần củng cố tình đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất của người dân, khơi dậy nhiều phong trào như: Xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; học tập, lao động sáng tạo; và phong trào người tốt, việc tốt. Ông Vũ Văn Mậu, tổ trưởng tổ dân phố 9 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn nói: “Trong những năm qua cán bộ và nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt các phong trào do cấp trên phát động, các tệ nạn xã hội, các hủ tục mê tín dị đoan đã được đẩy lùi ra khỏi địa bàn của tổ, góp phần xây dựng tổ, phố văn minh lành mạnh”.

Năm 2016, thành phố Bắc Kạn đã xây mới được 12 nhà văn hóa, 8/8 xã phường đều có điểm bưu điện văn hóa xã, xét công nhận được 10.024 gia đình văn hóa; 89 thôn, tổ đạt danh hiệu văn hóa; 86,5% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Tiếp tục nhân rộng thực  hiện 28 mô hình “khu dân cư văn hóa ATGT”; thực hiện 16 mô hình “Khu dân cư văn hoá sức khoẻ”; 16 mô hình “Dân vận khéo”; phối hợp với Công an thành phố duy trì thực hiện tốt 58 mô hình “Khu dân cư Đảm bảo về An ninh trật tự”. Phát động phong trào tại 127/127 thôn, tổ dân phố, tổ chức được 62 hội nghị, có 4.005 lượt người tham gia. Hướng dẫn Mặt trận các xã, phường phối hợp tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 23 của Bộ Công an về “Xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự”. Đến nay, thành phố xây dựng được 58 tổ tự quản về ANTT, có 264 thành viên tham gia.

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng bằng nhiều hình thức, cách làm hay. Một trong những thành công lớn từ cuộc vận động đó là thay đổi được nhận thức của đại bộ phận người dân về cách nghĩa cách làm, tự lực vươn lên, không còn tính trông chờ ỷ lại. Đồng chí Đào Thị Thúy – Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin thành phố Bắc Kạn cho biết: “Có thể khẳng định rằng, phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được triển khai từ thành phố đến cơ sở đã thật sự trở thành cuộc vận động của toàn dân, toàn diện, đi vào chiều sâu, ngày càng được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, thực hiện có hiệu quả, từ đó phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân, của cộng đồng dân cư. Các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, từ đó thấy được hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất giữa “Ý Đảng, lòng dân” tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy sức mạnh trong nhân dân”.

Những kết quả của phong trào góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn thân thiện văn minh; thúc đẩy kinh tế – xã hội của thành phố ngày càng phát triển./.