Thành phố Bắc Kạn tích cực giảm nghèo

Triển khai công tác giảm nghèo, thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các xã, phường gắn công tác giảm nghèo vào chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương. Vì vậy, 100% hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa – thông tin, trợ giúp pháp lý…Học sinh, sinh viên luôn nhận được sự ưu đãi: chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa…; chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đã giúp cho người nghèo bớt đi những khó khăn trong việc khám, chữa bệnh; Người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, thông tin trên báo chí, truyền thanh, truyền hình; được tiếp cận với dịch vụ pháp lý giúp họ hiểu biết về pháp luật, các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, giúp người dân phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó các hộ nghèo, cận nghèo còn được vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, được giới thiệu tham gia lao động tại các thị trường tiềm năng…

Thời gian tới, thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân về công tác giảm nghèo; chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về cả vật chất lẫn tinh thần góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị địa phương.