Thị xã Bắc Kạn chủ động phòng, chống lụt, bão

Để chủ động ứng phó với thiên tai, lụt, bão xảy ra trong năm 2012, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả do lụt, bão gây ra.

Phương châm chỉ đạo của thị xã Bắc Kạn là chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ, lụt, úng gây ra. Mục tiêu đặt ra là chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm “4 tại chỗ” như: Vật tư, nhân lực, hậu cần, chỉ huy tại chỗ, đảm bảo an toàn về người, và tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Trường hợp có bão lũ phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lụt, khôi phục các hoạt động sản xuất; chú trọng sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà ở của nhân dân đã xuống cấp, đặc biệt ưu tiên tới các gia đình chính sách, gia đình nghèo, neo đơn; xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn hệ thống lưới điện, chủ động tiêu úng nội đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCBL – TKCN).  

Từ kinh nghiệm rút ra qua các năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương và bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và nhận định về tình hình thời tiết, ngay từ đầu năm, thị xã đã chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo PCLB – TKCN, phân công công việc cụ thể cho các thành viên, đồng thời thường xuyên đôn đốc các ngành, đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình kênh mương thuỷ lợi và có phương án tu sửa kịp thời. Những nội dung, kế hoạch công tác PCLB của thị xã đặt ra đều được triển khai nghiêm túc đến các xã, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cụ thể, UBND các xã, phường đã tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCLB – TKCN năm 2011 và công tác khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra, đồng thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB – TKCN, xác định từng loại thiên tai chủ yếu có thể xảy ra trên địa bàn, rà soát những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ và xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2012 sát với tình hình thực tế của địa phương mình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra. 

Các phòng, ban, ngành, địa phương chủ động kiểm tra số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hiện có ở thị xã để chủ động ứng phó với các tình huống khi thiên tai xảy ra. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Công an thị xã đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, bị hư hỏng nguy hiểm. Phòng Quản lý đô thị thị xã xây dựng phương án, nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, bão đảm bảo giao thông trên các tuyến đường của thị xã, đường xã và các đường thôn, bản thuộc phạm vi quản lý, kiểm tra, rà soát hệ thống cầu đường, đặc biệt là cầu treo trước, trong và sau mùa mưa bão để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, cố gắng hoàn thành các hạng mục dở dang trước mùa mưa, bão và có phương án đảm bảo an toàn  thi công trong mùa mưa, bão. Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị về phương tiện, vật tư, thiết bị, thuốc men cần thiết, lực lượng y – bác sỹ để đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng dịch kịp thời, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang làm tốt công tác kết hợp quân – dân – y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

Không chủ quan với thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy PCLB – TKCN thị xã Bắc Kạn đã và đang nỗ lực chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân chủ động thực hiện tốt các phương án phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thu Cúc