Thị xã Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 22/1/2014, thị xã Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh, của Thị ủy và sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Bắc Kạn, sự phối hợp của các sở ban, ngành trong tỉnh; Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Thương mại – dịch vụ chiếm 53,1%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 38,69%; Nông – lâm nghiệp 8,21%. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với năm 2012, đạt 22,36 triệu đồng/ người/năm. Thu ngân sách hoàn thành sớm so với kế hoạch đạt 69 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm là 4.785 tấn, đạt 110% KH. Diện tích đất canh tác đạt giá trị thu nhập 70 triệu đồng/ha là 125/120 ha, đạt trên 104% KH.Diện tích rừng trồng năm 2013 trên 500ha, đạt 100,01% KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,35% và hộ cận nghèo là 3,7%. Các chỉ tiêu văn hóa – xã hội vượt kế hoạch; công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm; an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững.Công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố vào năm 2015 được đẩy mạnh; qua tuyên truyền, nhìn chung nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao.  Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đạt thấptiến độ xây dựng cơ bản chậm. Công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập; tình trạng xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn diễn ra khá phức tạp, tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đảm bảo tiến độ;

Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường bám sát nội dung theo Quyết định 2888 của UBND thị xã để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2014. Trong đó cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn”.

 

Đồng chí Lèng Văn Chiến- Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen  cho các đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua năm 2013

 

Đại diện UBND phường Đức xuân đơn vị được suy tôn dẫn đầu khối xã, phường năm 2013 ký giao ước thi đua năm 2014

Nhân dịp này, UBND đã trao tặng giấy khen cho  31 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 280 lao động tiên tiến. Đồng thời các đơn vị đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2014/.