Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp đoàn giám sát chuyên đề về hoạt động chính quyền của phường Huyền Tụng

Để việc tổ chức giám sát thực hiện được theo đúng kế hoạch, đồng chí Đinh Thị Hạt đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn giám sát. Theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành giám sát đối với chính quyền phường Huyền Tụng về quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2018 đến hết quý II năm 2019 của HĐND và UBND phường Huyền Tụng. Thông qua cuộc giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của HĐND, UBND phường; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

 Dự kiến đoàn giám sát sẽ đi khảo sát vào ngày 21/8/2019 và làm việc trực tiếp với HĐND và UBND phường Huyền Tụng vào ngày 23/8/2019./.