Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri trực tuyến chuyên đề về thực hiện các Chương trình MTQG

Sáng ngày 15/11, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 tới 115 điểm cầu xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến chuyên đề, trong tổng số 17 lượt cử tri tại các điểm cầu huyện, thành phố ý kiến, kiến nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG chậm, như: Một số địa phương chưa quyết liệt triển khai ở cơ sở; hướng dẫn triển khai các đề án, dự án còn chậm; khó khăn trong công tác đấu thầu, thẩm định giá, quá trình thực hiện các dự án liên kết sản xuất…; tỉnh xem xét, điều chỉnh về tiêu chí phân bổ vốn, cơ chế hỗ trợ đặc thù; hướng dẫn cụ thể đối với việc giao các xã làm chủ đầu tư những công trình nhỏ không thuộc đặc thù; mức đóng góp trong triển khai các dự án, nguồn vốn đầu tư; hướng dẫn thủ tục triển khai các dự án, chương trình MTQG; hướng dẫn thực hiện công tác xóa mù chữ, chi thù lao cho đào tạo, bồi dưỡng; vấn đề chuyển từ hợp tác xã về kinh doanh hộ…

Cử tri xã Nông Thượng (TP.Bắc Kạn) có nêu vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng: Theo Quyết định 1750 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, mức hỗ trợ cho các đối tượng chưa hợp lý, chênh lệch khá lớn giữa các đối tượng (hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số các đối tượng khác), vì thế cấp xã gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; do nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm, nên tỉnh đề nghị với Chính phủ, Quốc hội  kéo dài ít nhất đến hết quý I/2023.

Cử tri điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Qua nghe đại diện một số sở, ngành và UBND tỉnh tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung với cử tri. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục rà soát, có những hướng dẫn cụ thể, từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG thời gian tới. Tập trung rà soát việc triển khai các kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và những nội dung có liên quan. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động phản ánh, tiếp nhận và tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Nêu cao vai trò giám sát của HĐND các cấp, và phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án nhằm đảm bảo ngân sách được sử dụng có hiệu quả, người dân sớm được hưởng lợi./.

Triệu Biển