Tổ dân phố số 9 phường Sông Cầu thực hiện tốt Quy chế Dân chủ

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể của tổ thường xuyên vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa…

          Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như: bình xét hộ nghèo, bình xét các hộ được cứu đói giáp hạt, bình xét các hộ được vay vốn; các khoản thu chi đóng góp của nhân dân được đưa ra dân bàn bạc cụ thể. Việc làm đường dân sinh trong khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa, thắp điện chiếu sáng tại các ngõ hẻm đều tổ chức họp tổ để lấy ý kiến của nhân dân. Từ đó để nhân dân theo dõi và giám sát việc xây dựng các công trình. Cùng với đó, việc thực hiện hương ước, quy ước được người dân tham gia thực hiện tốt.

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó các mối quan hệ hàng xóm, láng giềng thêm gắn bó, hòa thuận, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả từ năm 2014, tổ đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa được trên 175 triệu đồng; đóng góp bằng hiện vật như: bục phát biểu, quạt trần, ghế inoc…trên 17 triệu đồng và đóng góp trên 100 ngày công lao động, làm mới được 700m đường dân sinh; hàng năm trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; 99% số hộ có nhà ở bán kiên cố; 100% số hộ sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường. 

          Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.