TP. Bắc Kạn nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

(backancity.gov.vn) – Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn.

Rất nhiều thông tin, hình thức về chuyển đổi số được phổ biến tới cán bộ và nhân dân tại Ngày hội chuyển đổi số phường Sông Cầu năm 2023.

Trong đó, địa phương ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành như chỉ thị, kế hoạch, công văn,..để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số. cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng quán triệt nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Theo từng tháng, quý  trong năm, cấp ủy, chính quyền thực hiện kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ đề ra; yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, những địa phương thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, kết quả thực hiện cải cách hành chính chưa cao, thành phố đã thành lập các tổ công tác cấp ủy, Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số  thành phố trực tiếp xuống hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở. Hiện nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tục được huy động, duy trì các tổ, nhóm thanh niên tham gia hỗ trợ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận ” một cửa” thành phố và các xã, phường; Ủy ban MTTQ và tổ chức hội, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, lợi ích của CCHC và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay,…

Triệu Biển