TP. Bắc Kạn: Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(backancity.gov.vn) – UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 70/ KH – UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024  triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024, thành phố Bắc Kạn triển khai một số hoạt động, sự kiện chuyên đề trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 như:

– Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ tại nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), sự cố để phòng tránh TNLĐ, BNN; phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng.

– Đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện.

– Nâng cao chất lượng các hoạt động tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ, gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao như: Làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn hóa chất, điện, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động…, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động.

– Tăng cường các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các biện pháp ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động; kiểm tra, tự kiểm tra rà soát nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân xưởng… để phát hiện các thiếu sót, các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động và có giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

– Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp về các nội dung, trong đó có nội dung về an toàn vệ sinh lao động, nhằm thúc đẩy việc thực thi và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.

– Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng cao điểm nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); thúc đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; triển khai chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Triệu Biển