TRANG PHÁT THANH THÀNH PHỐ BẮC KẠN

(backancity.gov.vn)- Lãnh đạo thành phố   Ban GĐ duyệt   Chỉ đạo chương trình: Đại Lượng

                                                             Chịu trách nhiệm ND: Hà Huấn – Kim Huệ

                                                              Chịu trách nhiệm kỹ thuật: Quốc Hương

                                                              Nghiệm thu: Minh Thúy

                                                          BTV kết nối: Ngọc Minh

                                                             PTV: Đặng Tuyết + Hoàng Thạc

                                                             KTV kết nối:

                                                            Ngày phát sóng: 11/5/2024

  1. Nhạc hiệu, giới thiệu Trang PT
  2. Nội dung:
TT Thể

loại

  Thực hiện
1 Tin Thu ngân sách 4 tháng đạt 18%KH Đặng Tuyết
2 Tin Phê duyêt phương án tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn Đặng Tuyết
3 Tin Thành phố dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 87,3% Đặng Tuyết
4 Tin Tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân Đặng Tuyết
5 Tin Thành phố phấn đấu đến hết năm 2025, có 100% số xã

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đặng Tuyết
Nhạc cắt
6 PS Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số Đặng Tuyết
Nhạc cắt
7 Gương Gương sáng trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng khu dân cư Đặng Tuyết

III. PTV chào hết./.

Trang phát thanh thành phố BK tháng 5.2024