Trang Truyền hình thành phố Bắc Kạn số tháng 3 phát sóng ngày 22/3/2024

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

t/t Nội dung Thể loại Tác giả Bậc nd Bậc h/a Ghi chú
1 Thành phố Bắc Kạn tăng doanh thu từ dịch vụ thương mại tin Minh Cường
2 Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư Thôm Dầy tin Minh Cường
3 Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tin Minh Cường
4 Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác kiểm tra công vụ PSN Minh Cường
5 Thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

 

PSN Minh Cường

Đường link: http://backantv.vn/truyen-hinh/chuyen-de-chuyen-muc/202403/22-3-trang-truyen-hinh-thanh-pho-bac-kan-b6232a9/

Minh Cường