Triển khai hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn)- UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 75, ngày 29/03/2024 về tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Đoàn công tác UBND thành phố kiểm tra công vụ xã Dương Quang về việc thực hiện

 kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và niêm yết thủ tục hành chính

Với chủ đề thi đua: “Bộ phận Một cửa các cấp tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện cải cách TTHC; chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố”. Từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 13/10/2024, thành phố phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đúng và trước hạn; 100% hồ sơ TTHC khi tiếp nhận được số hóa theo quy định để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử;  Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến đạt từ 80% trở lên đối với dịch vụ công trực tuyến một phần và 100% đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ phát sinh;  Tỷ lệ hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến đạt từ 80% trở lên trên tổng số hồ sơ TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí. Không có phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về thái độ nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC.

Thông qua đợt thi đua khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Bộ phận Một cửa các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số của thành phố năm 2024.

Đặng Tuyết