Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày 06/1/2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.     

 Năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong các mặt hoạt động hướng mạnh về cơ sở, trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thu hút ngày càng nhiều hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới 100% khu dân cư thông qua các lớp tập huấn, các chương trình lồng ghép, các buổi họp thôn, tổ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua bình xét, năm 2011, thị xã Bắc Kạn có 84,78% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 75/123 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến, 104/123 thôn, tổ có nhà văn hoá.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tăng cường công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với đại biểu dân cử, cán bộ đảng viên, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND các cấp; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bắc Kạn đã khen thưởng 16 tập thể và 24 cá nhân, trao danh hiệu cho 64 khu dân cư tiên tiến./.

Thu Cúc