Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội

Ngày 13/4/2017, Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất của thành phố Bắc Kạn đến năm 2020. Tham dự Hội nghị đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã thông qua các hạng mục quy hoạch, như: Hiện trang sử dụng đất của thành phố đến năm 2015; điều chỉnh quy hoạch hơn 30 hạng mục sử dụng đất của thành phố đến năm 2020.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020 và căn cứ tình hình thực tế của địa phương các thành viên Ban tư vấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có những ý kiến đóng góp với chính quyền địa phương việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất tổng thể có tầm nhìn đúng đắn, có tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với lòng dân. Tuy nhiên, đối với đơn vị thiết kế  cần điều chỉnh bổ sung quy hoạch, như: Tập trung quy hoạch đồng bộ khu đô thị, khu dân cư nông thôn, các công trình công cộng…phù hợp với đặc điểm tình hình, phong tục tập quán của nhân dân, đồng thời lựa chọn những công trình trọng điểm để thực hiện hoàn thành các tiêu chí mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố đã đề ra, mặt khác cần có cơ chế tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục đã được phê duyệt thực hiện thuận lợi. Đặc biệt, cần phải được tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

Thông qua những ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Ban tư vấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã bổ sung điều chỉnh quy hoạch hoàn chỉnh hơn và phù hợp, đảm bảo với quyền lợi của người dân trên địa bàn.