Ban CHQS thành phố Bắc Kạn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên. Trong 5 năm qua, Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết 765-NQ/TW của Quân ủy Trung ương, đơn vị đã chủ động ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm xác định nội dung, biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ ở các cấp, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới; nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong huấn luyện cho từng đối tượng; những thuận lợi, khó khăn đang đặt ra. Qua đó, từng cá nhân, cơ quan, đơn vị xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, trách nhiệm đối với công tác huấn luyện. Với phương châm: “Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là then chốt”, Đảng ủy quân sự thành phố đã chú trọng huấn luyện cho các đối tượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ cho cán bô, chiến sĩ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác huấn luyện vẫn còn những hạn chế. Chất lượng huấn luyện có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.  Quân số tham gia huấn luyện có thời điểm chưa cao, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ có nội dung chưa khoa học, nhiều cán bộ DQTV chưa tự huấn luyện được các nội dung chuyên ngành binh chủng theo phân cấp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước còn hạn chế; tình hình vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước có giảm nhưng chưa vững chắc, v.v.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS thành phố tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác huấn luyện bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt; trong đó, tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau: Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương gắn với công tác huấn luyện đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện mà Quân ủy Trung ương đã xác định; trên cơ sở đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của bộ đội đối với nhiệm vụ huấn luyện. Trên cơ sở kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp cho phù hợp với Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” sao cho sát với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. 

          Thực hiện tốt công tác huấn luyện, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình theo kế hoạch cho từng đối tượng, quân số tham gia của lực lượng thường trực, dự bị động viên đạt 100%, dân quân tự vệ đạt trên 99,5%; kiểm tra lực lượng thường trực đạt Giỏi, 100% đơn vị dân quân tự vệ hằng năm huấn luyện, đạt Khá trở lên, hoàn thành tổt chương trình giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% các đối tượng theo phân cấp.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết 765 đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới; làm cho mọi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố nắm vững phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện hằng năm. Kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, xem nhẹ, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xen nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện. Duy trì và thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị của cấp trên về quản lý kỷ luật, quản lý vũ khí, trang bị, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật, nhất là kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông, tai nạn trong huấn luyện; Quá trình thực hiện phải phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện quy chế dân chủ về công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thực hiện cơ quan gương mẫu trước đơn vị, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sỹ.

Với sự chủ động, đoàn kết trong công tác huấn luyện đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đảng ủy quân sự thành phố còn tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đây cũng chính là động lực, tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố vững vàng trong công tác huấn luyện, góp phần đưa Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đi vào cuộc sống./.