Ban CHQS thị xã Bắc Kạn đạt loại giỏi về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Để đạt đủ 05 tiêu chuẩn trên, Ban CHQS thị xã Bắc Kạn đã tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề đã có chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời, sát với từng nhiệm vụ cụ thể từng thời điểm. Đơn vị còn làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ban, ngành đoàn thể của thị xã trong việc xây dựng điểm và gắn với xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp và phát huy tốt tính dân chủ, phân công cụ thể rõ ràng từng nhiệm vụvà duy trì nghiêm chế độ báo cáo./