BÁO CÁO Kết quả sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 507/BC-UBND Kết quả sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Mẫu số7.1.TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn