BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 11 năm 2023 ) 

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 501/BC-TCTTKĐA Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 11 năm 2023 ) 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn