BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 113/BC-UBND Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023

BC công khai Q I 2023 (1)

Nguồn: UBND thành phố