Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023

Chiều ngày 15/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (QP-AN) thành phố Bắc Kạn tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 30 học viên là chuyên viên, cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn thành phố.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp học

Trong thời gian 04 ngày, hơn 30 học viên thuộc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 được truyền đạt các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng – an ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Qua học tập nghiên cứu các chuyên đề các học viên đã nắm được nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; Làm cơ sở cho các đồng chí vận dụng vào thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố Quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở trong khu vực phòng thủ . Góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế chận chiến tranh nhân dân vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc khoá học 100% học viên đều đạt loại khá, giỏi, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên