Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2023

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 09/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2023 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức cơ quan UB.MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện Ban Thường trực UB.MTTQ các xã, phường; các ông, bà trưởng Ban công tác mặt trận của các thôn, tổ trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt thực hiện Đề án số 01 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UB.MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”

Trong một buổi sáng, các đại biểu được phổ biến, quán triệt thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 02/4/2023 của Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UB.MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”; phương pháp triển khai thực Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phổ biến, quán triệt triển khai các văn bản liên quan về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Hướng dẫn tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nhiệm kỳ 2024 – 2026; xây dựng “Quy chế tổ chức, hoạt động” và đánh giá Ban công tác mặt trận ở khu dân cư…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp./.

Đặng Tuyết