Chặng đường xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố

Thị xã Bắc Kạn được thành lập ngày 01/01/1997 theo nghị quyết kỳ họp thứ 10 QH khóa IX nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với diện tịch tự nhiên 12. 972 ha, 28.053 nhân khẩu, 08 đơn vị hành chính gồm các phường Đức Xuân, Chí Kiên, Sông Cầu, Minh Khai và bốn xã: Dương Quang, Xuất Hóa, Huyền Tụng, Nông Thượng. Thị xã Bắc Kạn đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III vào năm 2012. Theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, giai đoạn 2012 – 2013 tăng 19%/năm, tổng thu ngân sách địa phương năm 2014 đạt trên 80 tỷ đồng, diện mạo kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư, xây dựng khang trang. Sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa đã làm này sinh nhiều vấn đề liên quan tới hoạch định cơ cấu kinh tế tình trạng gia tăng dân số, lao động, thay đổi về thành phần dân cư, quản lý kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị thị xã Bắc Kạn, công tác phòng chống tệ nạn, xã hội.., thêm vào đó trước những đòi hỏi đổi mới về công tác quản lý hành chính, lãnh thổ đối với bộ máy chính quyền của thị xã Bắc Kạn chính quyền các cấp đã đưa  mục tiêu cần phát triển thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đưa ra Nghị quyết số 24/NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015. Từ định hướng đó thị xã Bắc Kạn tập trung tuyên truyền, phát động thi đua rộng lớn tới các cấp, ngành cùng nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện về kinh tế – văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng.Hiện nay, tỷ trọng thương mại – dịch vực chiếm 54 %, nông nghiệp chiếm 7,81%. 119/126 thôn, tổ có nhà văn hóa; 96% đường liên tổ được đổ bê tông; 178/190 ngõ hẻm của 4 phường nội thị và đường giao thông nông thôn của 2 xã Xuất Hóa và Huyền Tụng được lắp đặt chiếu sáng…Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt theo quy định, như: cấp nước sinh hoạt; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý; thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ tăng dân số hàng năm.

Để thị xã Bắc Kạn đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh đòi hỏi phải thành lập thêm hai phường nội thị. Cấp ủy chính quyền địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nâng cấp hai xã Xuất Hóa và Huyền Tụng lên phường thuộc thị xã Bắc Kạn. Đây vừa là điều kiện cần thiết, phù hợp với yêu cầu khách quan, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình xây dựng nâng cấp hai xã lên phường, UBND thị xã Bắc Kạn thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Đối với  thành lập phường Xuất Hóa, Số cử tri đại diện hộ gia đình nhất trí so với số cử tri đại diện hộ gia đình có mặt dự họp là 533/551 đạt: 96,7%. Về thành lập phường Huyền Tụng, số cử tri đại diện hộ gia đình nhất trí so với số cử tri đại diện hộ gia đình có mặt dự họp là 979/980 đạt 99,9%. Về thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn Số cử tri đại diện hộ gia đình nhất trí so với số cử tri đại diện hộ gia đình có mặt dự họp là 8.192/8.217 đạt 99,7%.UBND thị xã đã chỉ đạo UBND 8 xã phường trình HĐND cùng cấp thông qua đề án và hội đồng nhân dân 8 xã phường đã có Nghị quyết thông qua đề án vào tháng 12/ 2013. Đồng thời Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức kỳ họp chuyên đề và có Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/01/2014 thông qua đề án. Trên cơ sở đó, UBND thị xã trình UBND tỉnh Bắc Kạn đề án tại tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 03/3/2014. Sau khi Sở Nội vụ có ý kiến thẩm định số 314/SNV-CQĐP ngày 04/3/2014 báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Bắc Kạn tại tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 12/3/2014 và HĐND tỉnh có Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 thông qua Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn. Khi nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh Trình Chính phủ đề án tại tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 10/6/2014. Đến ngày 28-29/6/2014 Đoàn công tác do Bộ Nội vụ chủ trì khảo sát việc thành lập thành phố tại thị xã Bắc Kạn.  Tháng 8/2014 Bộ Nội vụ thực hiện thẩm định hồ sơ thành lập thành phố Bắc Kạn đến tháng 9/2014 mới thực hiện trình Chính phủ.  

Sau khi đa số các thành viên Chính phủ nhất trí thông qua thì theo Điều 7( Nghị quyết số 719/2014/NQ-UBTVQH13) về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Chính phủ đã có tờ trình số 10/TTr-CP ngày 12/01/2015 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở tờ trình của Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội thực hiện thẩm tra Đề án, tiến hành thảo luận. Đến ngày 11/3/2015 Ủy ban pháp luật của Quốc hội đã ra nghị quyết số: 892/NQ-UBTVQH13 thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

 Như vậy sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu Thị xã Bắc Kạn đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào tháng 3/2015. Đây là một niềm vui, một sự kiện trọng đại của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Bắc Kạn nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung. Trở thành thành phố vừa là cơ hội cũng là thách thức, do đó cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục xây dựng, phát triển một thành phố có tiềm lực đủ sức vươn mình xứng tầm với các tỉnh lân cận. Tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt phải tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát huy nội lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng chỉnh trang phát triển diện mạo đô thị nhanh và bền vững. /.