Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023