CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xem nội dung chi tiết tại đâyCHỈ THỊ số 27/CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nguồn: BCH Trung ương Đảng