Chung tay tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Nguồn “Báo Bắc Kạn”