Chương trình phát thanh thành phố Bắc Kạn thứ 2, ngày 13/5/2024