Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn phát chiều thứ tư, ngày 28/02/2024