Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 05/6/2023