KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số152/KH-BCĐ138 Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023

 

Nguồn: UBND thành phố