Trang chủ Kế hoạch - Đầu tư - Quy hoạch

Kế hoạch - Đầu tư - Quy hoạch

Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021- Vietnam...

0
Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 233 KH-SCT ngày 09.6.2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức “Tháng...

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử...

0
Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố năm 2021 Nguồn: Văn...

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục...

0
Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an...

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn...

0
Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Nguồn:...

KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội nhân Tháng vận động triển khai...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân...

KẾ HOẠCH Dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm...

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xây dựng chính quyền...

Kế hoạch số 276 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực...

0
Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 276 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh...

NGHỊ QUYẾT về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030,...

0
Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm...

Kế hoạch Triển khai thu-nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021

0
Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Triển khai thu-nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 Nguồn: Văn phòng HĐND - UBND TP Bắc...