KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 78/KH-UBND Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn