KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn lần thứ III năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 90/KH-BCĐ Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn lần thứ III năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn