KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 84/KH-UBND Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn