QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1052/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn