CÔNG VĂN Tăng cường thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC và thực hiện Kết luận nội dung phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1080/CV-TU Tăng cường thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC và thực hiện Kết luận nội dung phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn