KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 70/KL-TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 224/KH-TU thực hiện Kết luận số 70/KL-TW của bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn