KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 83/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn