QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở  HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1134/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở  HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn