Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 10/6/2024