Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 11/9/2023