CÔNG VĂN V/v phân bổ điện thoại thông minh theo Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành ( đợt 1 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1726/UBND-VHTT V/v phân bổ điện thoại thông minh theo Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành ( đợt 1 )

Nguồn: UBND thành phố