Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 21.6.2021