Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 02/6/2023