KẾ HOẠCH Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc kạn

Xem nội dung chi tiết tại đạiKẾ HOẠCH số148/KH-UBND Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc kạn

Nguồn: UBND thành phố