Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 03/12/2021